Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Федорина Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   18.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9
4. Код за ЄДРПОУ
00957838
5. Міжміський код та телефон, факс
097 7832448 (04642) 21473
6. Електронна поштова адреса
nos_khp@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.12.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* - Бюлетень "Вiдомостi Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nos_khp.emitent.org.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 18.12.2017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДIУМ КАПIТАЛ", код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ» 23300490 0.53466 29.18770
Зміст інформації:
Згiдно виписки по рахунку в цiнних паперах за перiод 07.12.2017 року – 07.12.2017 року наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДIУМ КАПIТАЛ", код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ», реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300490, мiсцезнаходження: 03038, м. Київ вул. Миколи Грiнченка,будинок 4, 18.12.2017 року вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцiй, що належить ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» збiльшився та становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Розмiр частки, що належить ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» в загальнiй кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 0,53466;
- пiсля змiн становить 29,18770 %
Розмiр частки, що належить ЗНВПIФ «АПТ IНВЕСТ» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до змiн i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству не вiдомий.
2 18.12.2017 фiзична особа - 28.653040 0
Зміст інформації:
Згiдно виписки по рахунку в цiнних паперах за перiод 07.12.2017 року – 07.12.2017 року наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДIУМ КАПIТАЛ", код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ», реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300490, мiсцезнаходження: 03038, м. Київ вул. Миколи Грiнченка,будинок 4, 18.12.2017 року вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцiй, що належав фiзичнiй особi (Веремеєнко Андрiю Валерiйовичу, Україна) зменшився та становить менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Розмiр частки, що належить фiзичнiй особi в загальнiй кiлькостi акцiй:
- до змiн становив 28,653040 %;
- пiсля змiн становить 0 %
Розмiр частки, що належав фiзичнiй особi в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства до змiн i пiсля змiни розмiру пакета акцiй Товариству не вiдомий.